Urds väv- tankar om forn sed

2018 > 10

Torshammare och Edsring Torshammare och Edsring

Alla religioner har symboler. Arkeologer och antropologer skriver och funderar kring människans första symboler som är funna i grottor och utgrävda bosättningar på Moder Jords yta. Spekulationer och funderingar finns det många av kring de äldsta symbolerna i tex grottor.

Människorna samlas kring symboler i så många olika sammanhang, allt i från sport till nationella eller religiösa symboler. Någon som utforskat och skrivit om människan och hennes symboler är Carl G. Jung:

What we call a symbol is a term, a name,or even a picture that may be familiar in daily life, yet that possesses specific connotations in addition to its conventional and obvious meaning. It implies something vague, unknown, or hidden from us.
Carl G. Jung, Man and His Symbols. Page 3

Det vi kallar en symbol är en term, ett namn, eller till och med en bild som kan vara igenkännlig från vardagens liv, men som ändå innefattar specifika innebörder förutom dess konventionella uppenbara innebörd. Det antyder till något vagt, okänt eller gömt från oss. [Egen översättning]

För cirka ett halvår sedan blev jag intervjuad av några journalister som skriver för New York Times. Jag sa att symboler är egentligen tomma i sig själva. Det är vi som håller och lägger in innebörden i symbolen. Detta budskap har jag fått återkoppling på av flera olika personer inom hednasfären. En del har opponerat sig och andra har sagt att det är en relevant och intressant fråga.

Som jag uppfattar symboler finns de på tre lager:

  • Lager 1: materiellt 
  • Lager 2: inom människas tanke och emotionella kropp. Både individ som kollektiv
  • Lager 3: andlig kärna

För att förstå vad jag menar så får vi börja med en analys av hur människan fungerar. Denna analys och beskrivning är inte unik för enkom symboler utan krasst hur människa fungerar. Första stegen är att vi skiljer på externt och internt.

Lager 1 och 2; Materiellt, mentalt och emotionellt
Lager 1: Den fysiska representationen av symbolen, bilden eller föremålet är en del av symbolen. Till exempel bilden på en torshammare och edsringen. Två rituella symboler och föremål vi använder i utövandet av forn sed och hedendom. Se bilden i början.

Det fysiska behöver nog inte mer förklaring men lager 2 är den interna. Våra olika sinnen förmedlar information till vårt medvetande hela tiden. Sinnenas information väcker innehåll och betydelser i vår interna sfär. Det sker snabbt. Tanke, minne och emotioner reagerar snabbt.  Ofta går det inte att skilja värderingar och emotioner från materiellt lager. Själva bilden är egentligen bara en bild och kraften och innebörden ligger primärt i betraktaren. En del människor kan känna av föremåls betydelser, energi och historia men det är inte dem jag skriver om i denna beskrivning.

Det är interaktion mellan lager 1 och 2, det går snabbt med varandra i individen att materia och internt ter sig som samma.  
Den interna är en andlig sfär och där kanske en beständig innebörd för symboler finns i det jag kan kalla för en kärna.

lager 3: Andlig kärna 
Inom religionen och andlighetens sfär så uppfattas livet ha fler dimensioner än den materiella. En andevärld ter sig nog självklar att ingå i religion. Så också forn sed, asatro eller skandinavisk hedendom
Är det i andevärld som symbolers kärna av kraft och innebörd finns?
Frågan om då till exempel Tors hammare finns i andliga dimensioner är högst relevant. Har du inte övertygelse om andlig värld är detta inte relevant. För dig som har det så kan både Mjölnir och tex. Gungnir, Odins spjut, ha sin kraftkärna i det andliga lagret, i kärnan. Dessa symboler går sedan igenom människas filter av förståelse och kunskap för att användas på olika sätt i livet.
Kärnan i symbolerna kan alltså hålla ett fast värde i den andliga sfären, medans dess betydelse kan variera beroende på perspektivet hos den som tolkar. Med att vårt perspektiv skiftar, så skiftar också symbolernas betydelse för oss. Har en person perspektivet att symbolerna inte betyder något, eller ingen kunskap om dem, då håller de inte heller någon betydelse för den personen. Kraften finns med andra ord inte i lager 1. Utan i lager 2 och 3.

Det interna i människa och det andliga (lager 3) interagerar också med varandra på komplexa sätt. Det är för individen att utveckla sig för att göra sina lager inombords så klara och medvetna att det andliga kan komma rent och klart. Hat, frustrationer, klander och förakt är exempel på känslor energier som förvanskar andlig information. För att kunna komma åt det som Jung beskriver som vagt, okänt eller gömt behövs det självrannsakan och självkännedom.

Förändliga och relativa
Symbolers innebörd och betydelser förändras över tid och mellan generationer. En laddad symbol som till exempel svastikan eller hakkorset har för västvärlden en mycket annan innebörd än för till exempel hinduer. Fruktansvärda händelser under andra världskriget och människor som samlades under fanor med svastikan eller som bar den på armen har lett till att symbolens innehåll eller betydelse är väldigt annan än innan andra världskriget. Innan andra världskriget hade samma symbol helt andra betydelser för oss. Dessutom så finns just svastikan i många kulturer och är tusentals år gammal. Innebörden innan andra världskriget är att svastikan är lyckosam och bringar seger. Den kärna av innebörd som stämmer från en symbolsk historisk tid har sin beständighet.  Men lager har lagts till genom att symbolen har använts. Det mänskliga kollektivet skapar betydelser kring kärnan. Det blir det som generellt anses att symbolen betyder. Interaktionen mellan lager 1 och 2; fysiska lagret och det interna i människan varierar även mellan individer, grupper av människor och kulturer.

Den andliga kärnan är den beständiga delen. Så fort en eller flera människor kontaktar den andliga kärnan så filtreras kraften in i människans filter och lager av minnen och erfarenheter. Denna process är mycket automatisk. Den sker utan att vi är medvetna om stegen.

Heliga kor för många hedningar
En efterfrågan på en objektiv “sanning” göra att vi ofta missar det som faktisk sker i mänskliga kollektiva sfären.
Denna sanning upplevs då som något beständigt och som finns kontinuerligt i en föränderlig tid. Att då säga att symbolers innebörd är relativa och subjektiva utmanar detta behov av stabilitet. För hedningar så har vi upplevelsen av att våra symboler är av värde och innebörden är beständig.I den egna uppfattningen och i kärnan så kan en given symbol vara beständig i sig. Men i det mentala kollektiva lagret så ändras olika symbolers betydelser genom tid och handlingar. Vi får helt enkelt försöka hålla flera tankar och perspektiv i hågen samtidigt.

Symbolers bruk och innebörd genomförs av människan. Gör vi det med heder och respekt för det stora varandet i all sin mångfald stärks både det hedniska och symbolernas andliga kärna. Det är värt att bruka, bära och föra.

Per Lundberg
Gode i Samfundet Forn Sed Sverige
 

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv