loading...
Foto: Bjarne Nordberg
Foto: Bjarne Nordberg

NYHETER

Hovkonto

Egen gillesal med blotplats
För mer än 25 år sedan bildades vårt samfund, och ända sedan bildandet har antalet medlemmar ökat sakta och stadigt. Ännu har samfundet dock inte en egen varaktig blotplats eller gillestuga. När vi har helgträffar och liknande behöver vi hyra in oss i olika scoutstugor och skapa provisoriska blotplatser.

Nu är det dags att ta steget till en egen gillesal med blotplats. Vi har har därför startat en insamling, där alla medlemmar och andra bidragsgivare är välkomna.

För de insamlade bidragen köper vi en egen fastighet med gillesal med blotplats. 

Stora Vårblotet  april 2023

Det stora Vårblotet var välbesökt i år igen. Makterna gav oss vackert njutningfullt väder för helgad rit och blot. 
Här är en film som en gäst från Tyskland skapade under blot och gille.

Gamla utgåvor av Mimers Källa

Mimers Källa är Samfundet Forn Sed Sveriges medlemstidning som getts ut till medlemmar sedan 1996. Nya nymmer läggs till efter cirka ett år. 

Kommande evenemang

I kalendern kan du hitta vår publika kommande evenemang som anordnas av Samfundet Forn Sed och dess blotlag, eller andra aktiviteter som samfundet rekomenderar.  
Du kan växla mellan vyn agenda, vecka och månad i flikarna i övre högra hörnet.

I SED

- Lära, mötas och samtala om den forna seden. Social närhet men med fysisk distans via Zoom.

På I SED avhandlas ett visst ämne rörande seden, hedendom och asatro som dagens värd håller ett kort föredrag om och sedan diskuterar vi ämnet tillsammans. Det kan vara ämnen om en viss runa, en gud, en makt, en högtid osv.

I sed hålls via Zoom. Alla är välkomna att delta, oavsett om man är medlem eller inte och det är helt kostnadsfritt.

Blogg

Om Forn Sed Sverige

Samfundet Forn Sed Sverige grundades 1994, under namnet Sveriges Asatrosamfund. (Vårt nya namn antogs på årstinget, våren 2010.) Sedan 2007 är vi ett registrerat trossamfund.

Samfundet syftar till att göra den forna seden till ett levande andligt alternativ för människor i vår egen tid. Vårt syfte är inte att återskapa en forntida religion så som den såg ut för 1000 år sedan och vi ägnar oss inte åt historisk teater. Vi lever seden i nuet och arbetar ständigt för att utveckla seden som ett andligt uttryck anpassat till dagens samhälle. Detta gör vi genom att hålla blot och andra ceremonier, genom att ge ut böcker och tidningar samt genom att skapa mötesplatser för människor med ett intresse för naturandlighet.

Till sin organisation är samfundet öppet och demokratiskt. Varje år håller vi ett årsting dit alla medlemmar är välkomna och där de viktigaste besluten fattas. På årstinget väljs en styrelse, rådet, som leder Samfundet under det kommande året. Samfundet har även utsedda godar och gydjor, en slags andligt förtroendevalda som kan ge medlemmarna stöd i deras sedutövande.

Foto: Mi Gren Karinsdotter Foto: Mi Gren Karinsdotter

Samfundet har inga religiösa dogmer. Däremot har vi en starkt uttalad värdegrund som utgår från en humanistisk och demokratisk livssyn och som erkänner alla människors lika värde oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning. Samfundet och dess medlemmar ska också stå för religiös tolerans och religionsfrihet i det mångkulturella samhället. Var och en som delar denna värdegrund är välkommen som medlem i samfundet.

Samfundet Forn Sed Sverige har 2023 cirka 650 medlemmar.

Samfundet Forn Sed Sverige ingår i ett internationellt nätverk av inkulderande hedniska organisationer. 

loading...