Samfundets organisation

Samfundet Forn Sed Sverige är ett demokratiskt organiserat samfund.

Årsting

Årstinget är samfundets högsta beslutande organ. Det ska äga rum under någon helg mellan vårdagjämning och 30:e april på plats som beslutas av rådet.

På årstinget har alla medlemmar som betalat medlemsavgiften för gällande år rösträtt och kan därmed delta i framröstandet av samfundets förtroendevalda.

Rådet är Samfundets styrelse och de som ser till att verksamheten löper som den ska mellan årstingen.

Goderingen är en grupp som består av samfundets godar och gydjor. Goderingen träffas regelbundet för att utveckla och fördjupa Samfundets andliga verksamhet.
Gydjor och godar är förtroendevalda personer inom Samfundet som har till uppgift att förse medlemmarna med religiös service. Det kan vara allt från livsstegsriter (namngivning, vuxenblivande, bröllop, begravning) och årstidsblot till utbildning i religionen och själavård.

Hela trossamfundet är indelat i fyra geografiska regioner, s.k. godeord; Nord, Väst, Syd och Öst.

Den huvudsakliga delen av Samfundets verksamhet sker i och genom blotlagen eller på individuella medlemmars initiativ.