Akademiska studier

Akademiska verk på svenska

Då och då undersöks Samfundet och den forna seden i akademiska studier, här har vi samlat ett antal studier på universitetsnivå. Är du själv intresserad av studera någon aspekt av den moderna hedendomen kanske du kan få inspiration här? Söker du uppgifter till ett skolarbete – då kanske du kan hitta källuppgifter i dessa arbeten?

De flesta av uppsatserna går att läsa online, men ett fåtal är inte publicerade elektroniskt, men går då att läsa på respektive bibliotek eller går att beställa som papperskopia.

Asatroritualer idag – rekonstruktion eller inspiration?
Högskolan i Gävle (2006)

Asatrons symboler
Högskolan i Halmstad (2016)

Att bjuda makterna på fest: Blot i handling och tanke hos Samfundet Forn Sed Sverige
Uppsala universitet (2017)
 

Blot i nutid och i populärkultur
Filmindustrins framställning kontra blot i nutida Sverige
Högskolan Dalarna (2021)
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1571194/FULLTEXT01.pdf 

Fornskandinavisk religion i religionskunskap
Ett praxisnära arbete
Högskolan i Gävle (2020)

"Gudarna skapade världen, och när vi skapar är vi en del av det gudomliga.": En studie om musikens roll i Samfundet Forn Sed Sveriges kollektiva blot.
Linnéuniversitetet (2021)

Livet som hedning – paganistiska inriktningar och historisk inspiration i nutida Sverige
Linnéuniversitetet (2017)

Moderna uttryck av den fornnordiska religionen: En analys av asatroende och fornsedniska samfund på internet
Umeå universitet (2016)

Neopagan i Sverige: En fenomenologisk studie kring religiös identitet hos svenska neopaganer på 2000-talet.
Linköpings universitet (2006)

Asatro i tiden
En översiktlig studie av asatro i dagens Sverige
Institutet för språk och folkminnen (2000)
Boken är slutsåld

Den hedniska etiken, eller fasaden?
-En studie av vad som kännetecknar hednisk etik i Samfundet Forn Sed
Karlstad universitet (2019)

Fulltrogne – gudomlig vänskap
En undersökning om asatroendes relationer till gudarna
Högskolan i Gävle (2011)
 

Kampen om runorna - en diskussionsanalys av samhällsdebatten kring tyrrunan och skräckhjälmen
Jönköpings högskola (2020)

Modern asatro: att konstruera etnisk och kulturell identitet
Lunds universitet (2008)

Rituell kreativitet inom nyhedendom
– en forskningsbaserad litteraturstudie om rituell kreativitet och ritualers funktioner inom wicca och modern asatro i syfte att berika elevers förståelse för ritualer och nyhedendom.
Linköpings universitet (2016)

Tills döden skiljer oss åt
En komparativ studie kring riterna vigsel och bröllop inom Svenska kyrkan och Svenska Asatrosamfundet
Linnéuniversitetet (2011)

Rotad i Jorden - kandidat uppsats VT2023
- en fenomenologisk studie om ritualers funktion för välmående hos utövare av fornnordisk sed av Linnea Kurki och Matilda Onkenhout. Lunds universitet, Instutionen för psykologi. 

Akademiska verk på engelska

Norse Revival: transformations of Germanic neopaganism
S von Schnurbein (2016)
Studies in Critical Research on Religion Series Editor Warren S. Goldstein, Center for Critical Research on Religion and Harvard University (u.s.a.)

Nine Worlds of Seid-Magic
Ecstasy and Neo-Shamanism in North European Paganism Jenny Blain (2001)
En bok om seid - vår nordiska "shamanism."

Söka vidare

Vill du leta själv efter akademiska uppsattser inom forn sed eller hedendom och asatro? 
På portalen https://www.academia.edu/ finns det mycket för den kunskapstörstande.