Akademiska studier

Då och då undersöks Samfundet och den forna seden i akademiska studier, här har vi samlat ett antal studier på universitetsnivå. Är du själv intresserad av studera någon aspekt av den moderna hedendomen kanske du kan få inspiration här? Söker du uppgifter till ett skolarbete – då kanske du kan hitta källuppgifter i dessa arbeten?

De flesta av uppsatserna går att läsa online, men ett fåtal är inte publicerade elektroniskt, men går då att läsa på respektive bibliotek eller går att beställa som papperskopia.

Akademiska verk på svenska

Asatro i tiden
En översiktlig studie av asatro i dagens Sverige
Institutet för språk och folkminnen (2000)
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1091611/FULLTEXT01.pdf
 
Asatroritualer idag – rekonstruktion eller inspiration?
Högskolan i Gävle (2006)
https://www.academia.edu/22976981/Asatroritualer_idag_rekonstruktion_eller_inspiration
 
Asatrons symboler
Högskolan i Halmstad (2016)
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:946483/FULLTEXT01.pdf
 
Att bjuda makterna på fest: Blot i handling och tanke hos Samfundet Forn Sed Sverige
Uppsala universitet (2017)
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1176012/FULLTEXT01.pdf
 
Blot i nutid och i populärkultur
Filmindustrins framställning kontra blot i nutida Sverige
Högskolan Dalarna (2021)
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1571194/FULLTEXT01.pdf
 
Den hedniska etiken, eller fasaden?
-En studie av vad som kännetecknar hednisk etik i Samfundet Forn Sed
Karlstad universitet (2019)
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1330470/FULLTEXT01.pdf
 
Fornskandinavisk religion i religionskunskap
Ett praxisnära arbete
Högskolan i Gävle (2020)
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1523870/FULLTEXT01.pdf
 
Fulltrogne – gudomlig vänskap
En undersökning om asatroendes relationer till gudarna
Högskolan i Gävle (2011)
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:426196/FULLTEXT01.pdf
 
"Gudarna skapade världen, och när vi skapar är vi en del av det gudomliga.": En studie om musikens roll i Samfundet Forn Sed Sveriges kollektiva blot.
Linnéuniversitetet (2021)

Kampen om runorna - en diskussionsanalys av samhällsdebatten kring tyrrunan och skräckhjälmen
Jönköpings högskola (2020)
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1386001/FULLTEXT01.pdf
 
Livet som hedning – paganistiska inriktningar och historisk inspiration i nutida Sverige
Linnéuniversitetet (2017)
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1081648/FULLTEXT01.pdf
 
Modern asatro: att konstruera etnisk och kulturell identitet
Lunds universitet (2008)
 
Moderna uttryck av den fornnordiska religionen: En analys av asatroende och fornsedniska samfund på internet
Umeå universitet (2016)
 
Neopagan i Sverige: En fenomenologisk studie kring religiös identitet hos svenska neopaganer på 2000-talet.
Linköpings universitet (2006)
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:23176/FULLTEXT01.pdf
 
Rituell kreativitet inom nyhedendom
– en forskningsbaserad litteraturstudie om rituell kreativitet och ritualers funktioner inom wicca och modern asatro i syfte att berika elevers förståelse för ritualer och nyhedendom.
Linköpings universitet (2016)
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1065509/FULLTEXT01.pdf
 
Tills döden skiljer oss åt
En komparativ studie kring riterna vigsel och bröllop inom Svenska kyrkan och Svenska Asatrosamfundet
Linnéuniversitetet (2011)
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:427034/FULLTEXT01.pdf

Akademiska verk på engelska

Norse revival: transformations of Germanic neopaganism
S von Schnurbein (2016)
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/38055/9789004309517_webready_content_text.pdf?sequence=1
 
Nine Worlds of Seid-Magic
Ecstasy and Neo-Shamanism in North European Paganism
Jenny Blain (2001)
http://logoilibrary.com/wp-content/uploads/2019/07/Nine-Worlds-of-Seid-Magic-Ecstasy-and-Neo-Shamanism-in-North-European-Paganism.pdf