Bli medlem

För att bli medlem i Samfundet Forn Sed Sverige behöver du dels fylla i en ansökan om medlemskap och skicka till samfundets medlemsansvarige, dels betala in en inträdesavgift på 220 kronor till Samfundet. Du kommer få en bekräftelse på att du blivit medlem genom ett välkomstbrev.

Ansökan om medlemskap
Blanketten "ansökan om medlemskap" kan du ladda ner här på hemsidan genom att klicka på bilden till höger. 

Mycket av kommunikationen sker via digitala kanaler så det är viktigt att du fyller i din e-postadress för att du skall kunna ta del av information från samfundet.

Du kan få kontakt med andra medlemmar i regionen där du bor. Registret är tekniskt inte tillgängligt till alla medlemmar som vill detta. Hör av dig till Per Lundberg om du vill ha kontaktinformation till andra medlemmar i din trakt. Om du dock föredrar att enbart kunna kontaktas av samfundets förtroendevalda, finns en särskild ruta som du kan kryssa i. Då kommer du undantas från detta register.

Det viktigt att du innan du ansöker om medlemskap läst igenom Samfundets stadgar och förvissar dig om att du delar samfundets värdegrund och ditt ansvar som medlem. Därför behöver du skriva under en försäkran om att du läst igenom Samfundets stadgar.

Angivna personuppgifter i medlemsansökan lagras i vårt medlemsregister och är endast för eget bruk. Vi säljer inte några uppgifter ur medlemsregister till andra.

Din blankett skickar du till medlemsansvarig:
Samfundet Forn Sed Sverige
c/o Per Lundberg
Skolvägen 14
153 60 Mölnbo

Det går även bra att mejla in medlemsansökan till per.lundberg@samfundetfornsed.se


Inträdesavgift
För att bli medlem i samfundet behöver du också betala en obligatorisk inträdesavgift på 220 kronor till samfundets plusgirokonto (se nedan).
Om ni är flera personer i samma hushåll som blir medlemmar behöver bara en av er betala full inträdesavgift. De övriga betalar en rabatterad avgift för familjemedlemmar, på endast 50 kronor per person.

För att minderåriga skall kunna bli medlemmar i samfundet krävs att målsman skriver under ansökningsblanketten. Minderårig medlem behöver inte betala någon inträdesavgift. När medlemmen fyller 18 år måste den dock fylla i en ny blankett som den själv skrivit under och då ska inträdesavgift betalas.

OBS! Skriv ditt namn som avsändare så att vi att det är du som betalat! 

När ansökan är behandlad och inträdesavgiften betald är du medlem i Samfundet Forn Sed Sverige. Medlemskapet kommer sedan att gälla så länge som du själv önskar, förutsatt att du respekterar samfundets stadgar.

Samfundets Plusgiro 51 91 25-9 (mottagare: Samfundet Forn Sed Sverige)
Swish nummer: 123 219 51 54 

Betalning från utlandet: BIC: NDEASESS
IBAN: SE75 9500 0099 6042 0519 1259 Årsavgift
Samfundet ekonomi är helt beroende av medlemmarnas ekonomiska stöd i form av årsavgifter. Första året som medlem är årsavgiften inkluderad i inträdesavgiften. Efter detta första år betalar du sedan en årsavgift på 200 kronor per kalenderår.
Betald årsavgift ger dig som medlem rätt att delta i samfundets aktiviteter, rösta på årstinget och du får tidsskriften Mimers Källa. Om du inte betalar årsavgiften kvarstår du som medlem men utan dessa rättigheter. 

Du som är medlem kan själv ta initiativ till att betala din årsavgift till vårt trossamfund. Gör det via plusgiro 51 91 25-9 eller med swisch till nummer: 123 219 51 54 

Gåvor
Vårt samfund får inte till skillnad från de större trossamfunden i Sverige några ekonomiska bidrag av staten. Därför tar vi tacksamt emot gåvor så att vi kan fortsätta och utveckla vår verksamhet. Du kan stödja oss ekonomiskt genom att betala in en gåva till vårt pg.
Ett ännu lättare sätt är att trycka på donationsknappen här på hemsidan. 
Du kan också ge ditt ekonomiska stöd till Samfundet Forn Sed Sverige via Swish på nummer 123 219 51 54 


Ändring av kontaktuppgifter
Om du ändrar adress, telefonnummer, epost-adress eller namn så att skicka ett mejl med de nya kontaktuppgifterna till medlemsansvarig. Det är ditt ansvar att se till så att vi kan nå dig som är medlem. 
Du som är medlem kan fylla i detta formuläret för att uppge nya kontaktuppgifter. 

 

Varmt välkommen som medlem!