Medlem

Medlemskap i Samfundet innebär möjlighet till gemenskap med andra i vår sed. Du visar genom ditt medlemskap att du stödjer den forna seden.

Med betald årsavgift har du som medlem rätt att delta i Samfundets aktiviteter, rösta på årstinget och erhålla tidskriften Mimers Källa. Du kan även få hjälp av Samfundets godar och gydjor vid livsstegsriter, till en mycket subventionerad kostnad. Du har dessutom rätt att ansöka ekonomiskt stöd från samfundet för aktiviteter som har med forn sed att göra. Du får som medlem möjlighet att ta del av den kunskap och erfarenhet om sed som samfundet besitter.

Som medlem krävs att du accepterar Samfundets stadgar, värdegrund och dina skyldigheter som medlem. Det innebär bland annat en humanistisk och demokratisk livssyn och erkänna alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet, ursprung, funktionsvariation, ålder eller sexuell läggning. Samt står för religiös tolerans och religionsfrihet i det mångkulturella samhället. Du är som medlem skyldig att avlägga de avgifter och följa de beslut som fattas av rådet och årstinget.