Medlem

Medlemskap i Samfundet innebär möjlighet till gemenskap med andra i vår sed. Du visar genom ditt medlemskap att du stödjer den forna seden.

Om du som medlem betalar din årsavgift har du rätt att delta i Samfundets aktiviter. Du har rösträtt på årstinget och kan få hjälp av Samfundets godar och gydjor vid livsstegsriter, till en mycket subventionerad kostnad. Du har dessutom rätt att ansöka ekonomiskt stöd från samfundet för aktiviteter som har med forn sed att göra. Du får som medlem möjlighet att ta del av den kunskap och erfarenhet om sed som samfundet besitter.

Som medlem krävs att du ställer dig bakom och respekterar Samfundets stadgar. Det innebär bland annat att du som medlem skall ha en humanistisk och demokratisk livssyn och erkänner alla människors lika värde och rättigheter oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning. Du ska också stå för religiös tolerans och religionsfrihet i det mångkulturella samhället. Du är som medlem skyldig att avlägga de avgifter och följa de beslut som fattas av rådet och årstinget.