Stöd för aktivitet

Sedan 2015 delar Samfundet ut pengar till blotlag och enskilda medlemmar som vill genomdriva och förverkliga projekt och aktiviteter kopplade till forn sed. Kanske vill ert blotlag starta upp en studiecirkel, anordna en föreläsning, köpa in ceremoniell utrustning eller hyra en lokal för era gillen? Eller har du/ni andra idéer? Ta i så fall möjligheten att söka stöd från samfundet! 

Vad är syftet med stödet?

Att stödja och underlätta utövandet av seden bland medlemmar och blotlag. 

Vem kan ansöka om pengar?

Alla som är medlemmar i samfundet och som betalt sin årsavgift, samt alla blotlag som är anslutna till samfundet har rätt att ansöka om ekonomiskt stöd. 

Vad kan man ansöka om?

Det är upp till dig som enskild medlem eller ert blotlag att komma på idéer, men det finns vissa urvalskriterier som påverkar möjligheten att erhålla ekonomiskt stöd:

  • Hur stark projektets koppling är till forn sed (se stadgarna för definitioner).
  • Hur många personer, i synnerhet samfundsmedlemmar, som får möjlighet att ta del av projektet, och hur ni planerar att nå ut med information.
  • I hur hög grad aktiviteten kan bidra till att höja kvaliteten och utvecklingen av blotlags eller enskilda medlemmars utövande av forn sed. 

Hur mycket pengar delas ut?

Det är helt beroende på samfundets ekonomi, som i sin tur är beroende på medlemmarnas inkomna årsavgifter. Därför kan vi inte veta vilka summor vi har att dela ut, innan själva beslutsfasen. Det är möjligt att även om ditt projekt blir beviljat så kommer du inte få hela den ansökta summan. 

Hur ansöker man?

Genom att fylla i och skicka detta formulär till rådet.

När skall ansökan vara inne?

Ansökan skall vara rådet tillhanda senast 31 januari innevarande år.

Hur ser beslutsprocessen ut?

Rådet kommer utifrån de inkomna ansökningarna samt utifrån samfundets ekonomi formulera ett förslag om hur de ekonomiska resurserna skall fördelas på olika projekt.

Detta förslag läggs sedan fram, diskuteras, korrigeras och beslutas om på samfundets årsting. Vi ser gärna att de som ansöker kommer till tinget och berättar om sina projekt.

Beslutet meddelas till de som ansökt senast två veckor efter årstinget. I samband med detta betalas summan ut till de som beviljats stöd.

De som beviljats stöd är förbundna att efter genomfört projekt inkomma med en rapport till rådet. Denna rapport skall innehålla en beskrivning av hur projektet genomförts, en generell översikt vad pengarna använts till, samt om hela summan förbrukats. Är det pengar över när projektet är klart ska dessa betalas tillbaka till Samfundet. Denna rapport skall vara inne till rådet senast 1 februari nästkommande år. Om projektet inte helt hunnit genomföras till dess rapporten skall vara inne, så skall ändå en rapport lämnas in och där bör då beskrivas hur planeringen av projektet fortgår, förväntade resultat, mm.

Vi ser gärna att de som genomfört sina projekt kommer till nästkommande årsting och berättar om dem. 

Har du ytterligare frågor om ansökan? Kontakta rådet! 

Samfundet delar årligen ut ekonomiskt medel för att stödja blotlag och medlemsiniativ.