Blot och högtider

Ett blot är ett religiöst firande. I blotet kommunicerar vi med gudar och makter. Vi skapar och upprätthåller våra relationer med dessa. Ofta bär vi i blotet fram offer av något slag, till exempel mat eller dryck eller  något vi har tillverkat. Offret är en symbolisk gåva som vi ger gudarna för att hedra dem och stärka vår våra vänskapsband till dem. Även att hålla blot kan ses som ett offer i sig, då vi ger av vår tid till gudarna.

Hur ett blot ser ut beror väldigt mycket på syftet. Ofta ingår någon form av åkallan av den gud eller de gudar vi vill rikta oss till, frambärande av gåvor, samt skålande, där vi låter ett horn eller annan bägare gå runt bland de deltagande. Skålarna innefattar ofta tack till gudar och makter, lyckönskningar samt att vi även kan be om hjälp med något.

Videon är från det stora vårblotet 2014 i Gamla Uppsala. Seden med ett blot vid Uppsala högar under påskdagen startade år 2000 av Carl Johan Rehbinder och har hållits varje år sedan dess. Blotet är välbesökt. Det är många som får vara med och förhållningsättet är inkluderande. Inte bara samfundsmedlemmar och hedningar utan även turister, studenter och journalister och övriga intresserade brukar närvara. Ditta Rietuma har filmat och Stina Jarenskog har klippt ihop materialet.