Fakta om Samfundet

Vad är Samfundet Forn Sed Sverige och vad är dess historia?
Vi är ett samfund för norrön hednisk tro och sed. Denna religion har många namn, till exempel asatro eller forn sed. Samfundets mål är att arbeta för den forna seden och för att den ska kunna uttryckas i ett andligt liv, anpassat till dagens samhälle. Samfundet ska arbeta för att den forna seden blir ett andligt alternativ, jämställd med andra religioner i Sverige.

Samfundet Forn Sed Sverige grundades 1994 då under namnet Sveriges Asatrosamfund. Vi är ett registrerat trossamfund sedan 2007. Vi bytte namn till det nuvarande år 2010. 

Läs mer på sidan Om Samfundet
 

Är ni ett registrerat trossamfund?
Från och med den 15 januari år 2007 är vi ett registrerat trossamfund. Trossamfund har vi ju i och för sig varit hela tiden. Enligt svensk lag är ett trossamfund en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst. Alltsedan samfundet bildades har vi utgjort just en sådan religiös gemenskap som anordnat ceremonier och blot (vilket motsvarar lagens ”gudstjänst”). Vi har alltså alltid varit ett riktigt trossamfund enligt lagen, men däremot inte registrerat som ett sådant i rättslig mening förrän 2007.

I ett kortare perspektiv betyder det ganska lite att vi är registrerade som trossamfund, men på sikt kan det ge större möjligheter. Bland annat möjligheten att ta upp medlemsavgiften via skattsedeln samt större möjlighet att kunna utverka särskilda gravplatser för våra medlemmar.

Läs mer om registrerat trossaumfund i bloggen
 

Vem kan bli medlem?
Det är reglerat i våra stadgar kapitel 2:

§6. Medlemskapet och Samfundets värderingar
Samfundet står för en medmänsklig och demokratisk livssyn och erkänner alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet, ursprung, funktionsvariation, ålder eller sexuell läggning. Samfundet står för religiös tolerans och religionsfrihet i dagens samhälle. 
Samfundet är öppet för alla som accepterar dessa värderingar.

 

Var bor era medlemmar?
Runt om i hela landet. Vi hoppas på att bli ett rikstäckande trossamfund med många blotlag som bejakar sina egna traditioner. Idag finns det flera aktiva blotlag runt om i landet.

Läs mer om Samfundets godeord och blotlag
 

Vad är ett blotlag?
Ett blotlag är en grupp som blotar tillsammans.

Läs mer om vad ett blotlag är i bloggen
 

Vad kallar ni er för?
Våra medlemmar kallar sig för lite olika saker, tillexempel asatroende, fornsedare, sedare, sedvandrare, sedtrogna eller helt enkelt hedningar. 
 

Forn sed eller fornsed?
Sed betyder ungefär "tradition" eller "bruk". När vi använder det menar vi andliga eller religiösa föreställningar, handlingar och traditioner, och begreppet anspelar också på att vi varken är de första eller sista som lever med den.

Forn betyder gammal. Ordet används inte så ofta idag annat än i uttryck som till exempel "forna tider", som kan betyda i princip vilka förflutna tider som helst.

När man sätter ihop forn med något annat ord brukar betydelsen bli mer specifik, till exempel "forntid", som i motsats till "forna tider" inte betyder vilka tider som helst utan specifikt förhistorisk tid.

"Fornsed" skulle kunna beteckna sed som fanns under forntiden. "Forn sed" betyder däremot "gammal sed", det vill säga sed som är gammal, men inte nödvändigtvis från forntiden.

Vår sed är inte forntida. Den är här och nu.
 

Kan man konvertera till eller från forn sed?
Ja, man kan konvertera till vårt samfund från vilken religion som helst. Läs mer om vad som gäller för att bli medlem.

Än så länge har samfundet ingen allmän ceremoni för dem som konverterat eller just blivit medlemmar. Om medlemmen vill kan godarna och gydjorna hjälpa med sådan ceremoni.
En medlem kan också välja att gå ur samfundet.
 
Inte heller för det har vi för närvarande några ceremonier. Vi ber inte medlemmen att förklara sig och frågar inte om hen valt att konvertera till annan religion eller gå med i ett annat samfund. Alla är fria att söka sin andliga väg, om Samfundet Forn Sed inte är rätt för den personen så hoppas vi att hen hittar rätt på annan plats, inom eller utom den andliga/religiösa sfären. Om den före detta medlemmen vill delta på öppna blot eller träffar så är det bara trevligt, och vill hen är hen alltid välkommen tillbaka.

Om man vill vara med i fler religiösa samfund så går det bra för oss, vi har ingen regel mot det.