Frågor och svar

Vad är Samfundet Forn Sed Sverige?
Vi är ett samfund för norrön hednisk tro och sed. Denna religion har många namn. Ibland kallas den för asatro men vi föredrar begreppet forn sed. Samfundets mål är att arbeta för den forna seden och för att den ska kunna uttryckas i ett andligt liv, anpassat till dagens samhälle. Samfundet ska arbeta för att den forna seden blir ett andligt alternativ, jämställd med andra religioner i Sverige.

Vem kan bli medlem?
Samfundet är öppet för alla som är intresserade av forn sed och asatro och som har en humanistisk och demokratisk livssyn och som erkänner alla människors lika värde oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning. Samfundet och dess medlemmar ska också stå för religiös tolerans och religionsfrihet i det mångkulturella samhället.

Hur länge har Samfundet Forn Sed Sverige funnits?
Samfundet grundades 1994 under namnet Sveriges Asatrosamfund och hette så fram till maj 2010. Då antogs namnet "Samfundet Forn Sed Sverige" på Årstinget.

Är ni ett godkänt/registrerat trossamfund?
Från och med den 15 januari år 2007 är vi ett registrerat trossamfund. Trossamfund har vi ju i och för sig varit hela tiden. Enligt svensk lag är ett trossamfund en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst. Alltsedan samfundet bildades har vi utgjort just en sådan religiös gemenskap som anordnat ceremonier och blot (vilket motsvarar lagens ”gudstjänst”). Vi har alltså alltid varit ett riktigt trossamfund enligt lagen, men däremot inte registrerat som ett sådant i rättslig mening. Nu är vi det.
I ett kortare perspektiv betyder det ganska lite, men på sikt kan det få större konsekvenser. Bland annat möjligheten att ta upp medlemsavgiften via skattsedeln samt större möjlighet att kunna utverka särskilda gravplatser för våra medlemmar (något som redan finns i Danmark och är påväg i Norge).

Kan vi gifta oss i Samfundet Forn Sed Sverige?
Det går utmärkt att få hjälp med en religiös vigselceremoni från våra gydjor och godar, däremot kan vi inte erbjuda juridiskt bindande vigslar. Vi anser att den juridiska sidan av vigslar borde skötas av staten och inte religiösa samfund.

Var finns medlemmarna?
Runt om i hela landet - från Skåne till norra Norrland. Målet är ett rikstäckande trossamfund med många blotlag (lokala föreningar) som bejakar sina egna traditioner. Idag finns det flera aktiva grupper och ännu fler kontaktpersoner runt om i landet.

Har ni regler för hur medlemmarna ska utöva sin religion?
Vi har mycket få regler kring hur medlemmar ska utöva. Vi tillåter inte djur- eller blodsoffer i officiella samfundsblot eftersom vi anser att det inte är ett nödvändigt inslag i blotet, och dessutom är tveksamt juridiskt. I övrigt är den individuella friheten i utformningen av sin sed i princip total. Medlemmar kan dock om de vill få hjälp med utforming av ceremonier av gydjor och godar (mer om dem här). Vi kan också erbjuda medlemmar stöd och hjälp i religiösa frågor: hjälp vid blot och livsstegsriter (namngivning, bröllop, begravning mm), kontakt med andra sedtrogna och själavårdssamtal.

Finns det andra seriösa samfund för forn sed eller asatro?
Det finns många grupper och organisationer som ägnar sig åt sed eller asatro. I Sverige finns många fristående blotlag och andra grupper - en del av dem samarbetar med oss andra inte. I Europa har vi kontakt med flera samfund, som vi upplever delar våra värderingar. Samfundet har bland annat deltagit i ett internationellt sommarläger med dem. I USA, Sydafrika, Sydamerika, Australien och Nya Zeeland finns också grupper.